Privacy Policy

“Fysiotherapie Dessauvagie” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons gegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “Fysiotherapie Dessauvagie” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; (BSN+ Identificatie nummer zijn nodig om een digitaal dossier aan te maken en te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Naam, adres en telefoon nummer gebruiken we om, indien nodig, contact met u op te nemen.)
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • De persoonsgegevens 15 jaar bewaren. (wettelijk verplicht)
  • U er bij deze op wijzen dat u recht heeft tot inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Dit kan door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.
  • U erop wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen of een vraag te stellen bij de autoriteit persoonsgegevens. (www.autoriteit persoonsgegevens)

 

Contactgegevens Fysiotherapie Dessauvagie:

Adres: 
Vaillantlaan 410
2526 HW Den Haag

Telefoon:
06 19 04 23 27
(ma t/m vr: 8.30-17.00)